Posted by on ינואר 8, 2017

בין אדם לחברו – חיים של אכפתיות ודאגה לאחר.

בסמינריון ניפגש עם מושגים של תחרותיות, אלימות, לחץ חברתי והישגיות. נחשוב על החברה בה אנו חיים וננסה לעורר את הרצון ליצירת חברה טובה ומתוקנת יותר, המתנהלת לפי ציווי התורה "ואהבת לרעך כמוך". נדבר על התחרותיות והשמת ה'אני' במרכז, שעלולים להביא להרס. ולעומתם חיים של אכפתיות לזולת ודאגה לאחר, בכוחם להביא לעולם נעים וטוב וגם לתחושה של סיפוק ואושר.

תיאור הסמינריון:

הסמינריון מתאים במיוחד לכתות הגבוהות בבית הספר היסודי (ה'-ו') ולכתות הנמוכות בחטיבת הביניים (ז'-ח').

הסמינריון מפגיש את התלמידים עם מושגים של תחרותיות, אלימות, לחץ חברתי והישגיות. גורם להם לחשוב על החברה בה הם חיים ומעורר את הרצון ליצירת חברה טובה ומתוקנת יותר, המתנהלת לפי ציווי התורה "ואהבת לרעך כמוך". התלמידים יחדדו את ההבנה כי התחרותיות והשמת ה'אני' עלולים להביא להרס. ולעומתם חיים של אכפתיות לזולת ודאגה לאחר, יביאו לעולם נעים וטוב וגם לתחושה של סיפוק ואושר.

בסמינריון נעסוק במעגל הכיתתי והיום-יומי ובסביבה הקרובה, ונתרחב למעגל של עם ישראל, נבחן את הקשר שלנו אליו.

הסמינריון מיועד לגילאים צעירים, ולכן היחידות בו חווייתיות ביותר, והנושאים מועברים דרך משחקים ומתודות מגוונות.

 

פירוט יחידות:

יחידה ראשונה-  אלימות

ביחידה נראה כי חברה כוחנית שבה האחד רומס את השני כדי להצליח, עלולה להוביל לאלימות ולהרס רב. נראה כי לעתים אלימות הופכת להיות פתרון, ונדון על הנזקים הנוראיים שבה. היחידה מעוררת את השאלה- אז איך יוצרים חברה אחרת?

יחידה שניה-  לחץ חברתי

ביחידה זו נראה שכולנו נתונים בלחץ חברתי- ונבחן עד כמה עובדה זו משפיעה עלינו בכל תחומי החיים. נחשוב יחד על איך מתמודדים עם לחץ חברתי, ונדבר על לחץ חברתי שלילי מול לחץ חברתי חיובי.

יחידה שלישית- תחרותיות

ביחידה זו נבין, כי האלימות והלחץ החברתי עליהם דיברנו, הם לרוב תוצאה של חברה תחרותית, שבבסיסה תאווה, קנאה וכבוד. נחשוב יחד מה גורם לנו להתחרות האחד בשני, ואיך יוצרים חברה שבה יש רצון להגיע רחוק ולהצליח, אך ללא תחושה של תחרות שלילית.

יחידה רביעית- ואהבת לרעך כמוך

לאורך הסמינריון כולו ראינו, שכאשר כל אחד בחברה שם אל מול עיניו את האינטרסים שלו בלבד, כולם מפסידים בסופו של דבר. לעומת זאת כאשר אנו נוהגים זה בזה בצורה חברית ומכבדת, נותנים ועוזרים לזולת ושמים לב למצוקת האחר, כולם מרוויחים. ניגע בציווי "ואהבת לרעך כמוך." נראה כי הרצון להיטיב זה עם זה צריך להיות חלק מהעולם הדתי שלנו כיוון שזהו ציווי תורה ועלינו להשתדל בכל כוחנו לחיות חיים של ראיית האחר ואהבתו. ניגע במעגל הכיתתי הקרוב, ולבסוף במעגל של עם ישראל כולו.

 

פעילויות נוספות:

  • o.d.t ולאחריו דיון קבוצתי על שיתוף פעולה, חברות ואחדות.
  • סרט ולאחריו דיון קבוצתי.
  • סיור בירוחם.
  • חוגי בחירה.

לו"ז לדוגמא: סמינריון אני והחבר'ה

 

יום שישי 

13:00- הגעה והתארגנות

15:30- קבלת שבת עם המחנכות

16:26- הדלקת נרות

תפילת מנחה

קבלת שבת וערבית

18:00- סעודת שבת

19:30- יחידה ראשונה "אלימות"

20:30- שו"ת עם המחנכות

וביום השבת..

7:30- השכמה וטעימה

8:30- תפילת שחרית

10:30- סעודת שבת

12:00- יחידה שניה  "לחץ חברתי"      

חוגים

מנוחה

תפילת מנחה

15:00- יחידה שלישית "ואהבת לרעך כמוך"

16:00- סעודה שלישית

17:24 – ערבית והבדלה

יחידת סיכום

התארגנות ונסיעה הביתה..

פורסם ב: סמינריונים