Posted by on ינואר 9, 2017

פנימי- לא להפצה.. על הצניעות בחיינו

הסמינריון מברר לעומק את מושג הצניעות כמהות של פנימיות. הצניעות לא מצטמצמת רק לבגדים אותם אנו לובשים- הצניעות היא מידה בנפש, והיא אורח חיים אישי וחברתי. עלינו לשאוף לא רק להופעה צנועה, אלא גם להתנהגות אישית צנועה, ולחברה המממשת את הדרישה "הצנע לכת עם אלוקיך".

תיאור הסמינריון:

"הצניעות היא קיומו של העולם הרוחני והחומרי…. גורמת טובות רבות בעולם" (מידות הראי"ה).
למרות חשיבותה, סובלת הצניעות מתדמית המנמיכה את קומתה ומעלתה, במיוחד בעיני הנוער, ותדמית זו חוטאת לעניינה.  הסמינריון 'פנימי, לא להפצה', מברר לעומק את מושג הצניעות כמהות של פנימיות, ומוכיח את מרכזיותו בחיינו, בכל המישורים. הצניעות לא מצטמצמת רק למידות הבגדים אותם אנו לובשים- הצניעות היא מידה בנפש, והיא אורח חיים אישי וחברתי. עלינו לשאוף לא רק להופעה צנועה, אלא גם להתנהגות אישית צנועה, ולחברה המממשת את הדרישה 'והצנע לכת עם אלוקיך". מצד שני, יחידות הסמינריון אינן 'בורחות' מהתעסקות בצניעות הבגדים, והן עוסקות בצניעות הלבוש, הן מבחינה רעיונית והן מבחינות מעשיות. הסמינריון עוסק בנושאי הצניעות והקשר בין המינים, באווירה המאפשרת לחניכים לדבר באופן כנה ו'חופשי'. הסמינריון מתייחס גם להלכות הצניעות ולא רק לרעיונות ואידיאות.

 

פירוט יחידות:

יחידה ראשונה – "ככה אנחנו נראים"

על חברה חומרנית וראוותנית. חוסר הצניעות בחיינו מתבטא לא רק בלבוש אלא גם באורח חיים חומרני ובהתנהגות גאוותנית וראוותנית. היחידה ממחישה את חוסר הצניעות בחברה, את חסרונות התרבות החומרנית, הנזקים הנגרמים ממנה, וחוסר הסיפוק מתרבות זו.

יחידה שנייה – "עושר ואושר"

על חברה צנועה.  אושר אינו פונקציה של עושר. שמחה אמיתית אינה דורשת בהכרח הוצאה כספית גדולה. לחיים בחברה ראוותנית יש  'קורבנות'- אנשים שלא מסוגלים לחיות בסטנדרט גבוה. החניכים לומדים את הנושא באמצעות דילמות בתכנון חתונה. מתוך הדילמות עולה הדיון- מהי חברה צנועה.

יחידה שלישית – "הכיסוי שמגלה"

על צניעות הבגד.  הבגד הוא כלי שבאמצעותו אנו משדרים לסביבה מי אנחנו ואיך אנו רוצים שיתייחסו אלינו. חוסר צניעות מביא את הסביבה להתייחס לחיצוניות שלנו ולא לפנימיות. יופי הגוף אינו שלילי אך הוא יופי אינטימי 'שמור לבעליו'. הצניעות היא חלק ממרכיבי היופי.

יחידה רביעית – "ענווה במדבר"

התרבות המערבית צובעת את המציאות בצעקנות ובהבלטה. המדבר משדר אמת צנועה ופשוטה, ללא כיסויים. מהמדבר עולה שיופי מיוחד ואמתי, ניתן למצוא דווקא בפשטות שלא מנקרת עיניים. נברר מהו האושר האמתי דרך הסיפור על כותנתו של האדם המאושר, הממחיש כי האושר האמתי לא יושג מדברים חומריים, אלא מדברים רוחניים כמו: נתינה לאחר ודאגה לכלל.

 

 פעילויות נוספות:

  • d.t ובעקבותיו דיון על החשיבות של כל פרט.
  • חוגי בחירה.

 

לוז לדוגמא: סמינריון פנימי- לא להפצה

שישי:

16:00 הגעה למדרשה

16:15 יחידה ראשונה- "ככה אנחנו נראים"

17:30 חלוקת חדרים והתארגנות לשבת

19:15 הדלקת נרות

מנחה

קבלת שבת וערבית

סעודת שבת

21:30 יחידה שניה- "עושר ואושר"

22:30 עונג שבת ושו"ת

 

 

 

 

 

 

שבת:

7:30 השכמה

8:00 תפילה

10:00 קידוש

10:45 יחידה שלישית- "הכיסוי שמגלה"

12:00 סעודת שבת

13:00 יחידה רביעית- "ענווה במדבר"

14:00 חוגים

15:30 מנוחה

17:00 מנחה

17:30 יחידה חמישית- סיכום

18:30 סעודה שלישית

20:15 ערבית

הבדלה

הביתה חזרה…

פורסם ב: סמינריונים